general.story_title

Pravila natečaja

1.ČLEN
ORGANIZATOR

Organizator nagradnega natečaja »JIMMY FANTASTIC« je  Atlantic Trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI39318338 za družbo Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb  (v nadaljevanju skupaj Družba oziroma Organizator) za blagovno znamko Jimmy Fantastic. Na ozemlju Republike Slovenij in Republike Hrvaške natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi udeleženci ki sodelujejo v natečaju, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k natečaju z njimi popolnoma strinjajo.

2. ČLEN
TRAJANJE IN NAMEN NATEČAJA

Natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije in Republike Hrvaške za vse polnoletne uporabnike iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na natečaj, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 29. 4. 2021 do 20. 5. 2021.

Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom:

•    Promocije Organizatorja, njegove znamke Jimmy Fantastic in proizvodov čokolade Jimmy Fantastic z namenom podeljevanja brezplačnih vzorcev čokolad uporabnikov spletne strani oz. podeljevanja glavnih nagrad zmagovalcem nagradnega natečaja, ki so se ga udeležili na spletni strani.
•    Promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktivnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja in interneta ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...).
•    Promocije in postavitve izdelkov Jimmy Fantastic na prodajnih mestih.

3. ČLEN
IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJEJO V NAGRADNEM NATEČAJU 

V nagradni natečaj  so vključeni izdelki Jimmy Fantastic v 100-i 180 gramski embalaži.

4. ČLEN
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU

V nagradnem natečaju sme  sodelovati vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali v Republiki Hrvaški), ki na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com sodeluje na naslednje načine:

4. 1

Uporabniki na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com pregledajo in na način, kot je opisan na spletni strani, ocenijo šale. Ko uporabnik oceni najmanj pet šal, se avtomatsko odpre spletni obrazec, v katerem mora uporabnik vnesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon)  in se strinjati s Pravili in pogoji sodelovanja. Ko uporabnik odda podatke, na vneseni elektronski naslov prejme potrditveno sporočilo, v katerem mora klikniti potrditveno povezavo, s čimer potrdi sodelovanje v nagradnem natečaju. Organizator uporabniku, ki je potrdil sodelovanje s klikom na povezavo, na fizični naslov, ki ga je uporabnik vnesel v spletni obrazec, pošlje 1 (eno) čokolado Jimmy fantastic v 100-gramskem pakiranju.
Uporabnik lahko na navedeni način sodeluje večkrat (t. j. oceni več šal), kljub temu pa je upravičen zgolj do ene nagrade (t. j. Brezplačne čokolade). Ne glede na navedeno lahko uporabnik, ki je že prejel brezplačno čokolado, nadaljuje s sodelovanjem v nagradnem natečaju na način, kot je opisan v točki 4. 2. v 4. členu teh Pravil. S tem se uporabnik avtomatsko uvrsti v izbor za eno izmed treh glavnih nagrad in sicer na način, kot je opisan v točki 4. 3 v 4. členu teh Pravil.

4. 2

Uporabnik na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com klikne na eno od predlaganih šal in izbere »Uredi šalo«. Izbrano šalo uporabnik spremeni ali napiše svoj predlog. Po oddaji šale se uporabniku odpre spletni obrazec, v katerem mora uporabnik vnesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon) in se strinjati s Pravili in pogoji sodelovanja. Ko uporabnik odda podatke, na vneseni elektronski naslov prejme potrditveno sporočilo, v katerem mora klikniti potrditveno povezavo, s čimer potrdi sodelovanje v nagradnem natečaju. Organizator uporabniku, ki je potrdil sodelovanje s klikom na povezavo, na fizični naslov, ki ga je uporabnik vnesel v spletni obrazec, pošlje 1 (eno) čokolado Jimmy fantastic v 100-gramskem pakiranju.
Poleg tega uporabnik s tem, ko je oddal šalo, sodeluje v tekmovanju za eno izmed treh glavnih nagrad, ki so opredeljene v točki 4. 3 v 4. členu teh Pravil.

4. 3

Tekmovanje za 3 glavne nagrade poteka na naslednji način:

Oddane šale se shranijo v bazi. Organizator pregleda šale in jih po lastnem izboru objavi na spletni strani. Objavljene šale lahko pregledujejo in ocenjujejo vsi obiskovalci spletne strani arena.jimmy-fantastic.com. Obiskovalci spletne strani šale ocenjujejo z drsanjem kartic v levo in desno, kot je obrazloženo in prikazano na spletni strani. Prvi trije uporabniki – avtorji vnesenih šal, ki do dneva zaključka nagradnega natečaja prejmejo največ glasov (pozitivnih ocen uporabnikov spletne strani), so upravičeni do glavnih nagrad, kot so opredeljene v teh Pravilih.

Organizator si pridržuje pravico, da vse na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com oddane šale pred oddajo pregleda in dovoli ali zavrne objavo na spletni strani po lastni presoji. Organizator zavrne vse šale, ki so na kakršen koli način žaljive, neprimerne, vsebujejo elemente sovražnega govora ali so kako drugače protipravne.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Družbe ter Agencije in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), oziroma druge osebe, ki kakor koli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tega nagradnega natečaja.

Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za pridobitev brezplačne čokolade oz. za sodelovanje v tekmovanju za glavno nagrado smejo uporabniki vnesti zgolj lastno ime in priimek, lasten fizični naslov, na katerem imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, telefon ter lastni elektronski naslov, za kar uporabnik izrecno jamči. Vnos podatkov za pošiljanje druge osebe ni dovoljeno.

5. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave udeležencev  preko spletne strani arena.jimmy-fantastic.com iz 4. čl. so vnesene v centralno bazo prijav udeležencev.

6. ČLEN

Pravila natečaja  bodo objavljena na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com.

7. ČLEN
ŠTEVILO PRIJAV

Vsak udeleženec sme v nagradnem natečaju, kot je opisano v točki 4.1 v 4. členu teh Pravil, sodelovati vsak dan z neomejenim številom ocenjenih šal . Ne glede na navedeno je vsak udeleženec upravičen le do ene brezplačne Jimmy Fantastic čokolade.

Vsak udeleženec sme v nagradnem natečaju, kot je opisano v točki 4. 2 v 4. členu teh Pravil, sodelovati vsak dan z neomejenim številom oddanih šal. Vse oddane šale se shranijo v bazo šal in po odobritvi Organizatorja objavijo na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com, ter sodelujejo v tekmovanju za eno izmed treh glavnih nagrad. Ne glede na navedeno je vsak udeleženec upravičen le do ene brezplačne Jimmy Fantastic čokolade.

8. ČLEN
NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad za nagrade v točki 4. 1  so čokolade v 100-gramskem pakiranju.
 Ko Organizator za določeno državo podeli celotno opredeljeno kvoto čokolad, se nagradni natečaj, kot je opredeljeno v točki 4. 1 v 4. členu teh Pravil, konča.

Nagradni sklad za pridobitev glavnih nagrad, kot je opredeljeno v točki 4. 2 v 4. členu teh Pravil, sestavljajo:

1.    nagrada – Celoletna zaloga Jimmy fantastic čokolade

365 čokolad Jimmy Fantastic v 180 -gramskem pakiranju.

2.    nagrada – Mesečna zaloga Jimmy fantastic čokolade

30 čokolad Jimmy Fantastic v 180-gramskem pakiranju.

3.    nagrada – Tedenska zaloga Jimmy fantastic čokolade

7 čokolad Jimmy Fantastic v 180 -gramskem pakiranju.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

9. ČLEN
IZBOR IN OBJAVA NAGRAJENCEV

V nagradnem natečaju, kot je opisano v točki 4. 1. v 4. členu teh Pravil, smejo sodelovati uporabniki kadar koli v času trajanja tega nagradnega natečaja.
Podeljevanje nagrad, kot je opisano v točki 4. 1 v 4. členu teh Pravil poteka do konca trajanja natečaja oziroma do trenutka, ko Organizator podeli vse nagrade, opredeljene v teh Pravilih, karkoli se zgodi prej. 

Organizator bo nagrajencu, ki je upravičen do prejema nagrade po točki 4. 1 v 4. členu teh Pravil, nagrado na navedeni naslov poslal najkasneje v roku tridesetih (30) od oddaje podatkov v spletnem obrazcu na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com.
V nagradnem natečaju, kot je opisano v točki 4. 2. v 4. členu teh Pravil, smejo sodelovati uporabniki kadar koli v času trajanja tega nagradnega natečaja.

Ves čas trajanja natečaja se oddane šale objavljajo na spletni strani, kjer imajo uporabniki možnost vsakodnevno v neomejenem številu glasovati oziroma ocenjevati na spletni strani objavljene šale uporabnikov.
Po zaključku natečaja, t. j. 20. 5. 2021 ob 23:59 uri, bodo na spletni strani vidni uporabniki z največ zbranimi glasovi. Avtorji treh šal, ki so zbrale največ glasov, prejmejo glavne nagrade, na način kot je opredeljeno v 12. členu teh Pravil.
Organizator bo glavnim nagrajencem poslal nagrade na navedeni naslov v roku tridesetih (30) od zaključka nagradnega natečaja.

10. ČLEN

O izboru nagrajencev se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

11. ČLEN
PREJEMNIKI NAGRAD

Imena nagrajencev skupaj s šalo treh glavnih nagrad bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po končanem zboru na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com.
Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na spletnem mestu arena.jimmy-fantastic.com.

12. ČLEN
PREJEM NAGRAD

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo nagrado iz točke 4. 1 iz 4. člena teh Pravil prejeli po pošti na naslov, ki so ga vnesli v spletni obrazec najkasneje v 30 dneh od dneva oddaje obrazca na spletni strani in potrditvi prijave s klikom na povezavo v potrditvenem  sporočilu. Navedeno velja do podelitve kvote nagrad kot je opredeljena v teh Pravilih.

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo nagrado iz točke 4. 2 iz 4. člena teh Pravil prejeli po pošti na naslov, ki so ga vnesli v spletni obrazec najkasneje v 30 dneh od razglasitve glavnih nagrajencev.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradnega natečaja . Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Agenciji posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije ali Republike Hrvaške) v 7 dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Agencije. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Če Agencija od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradnega natečaja pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Agencija o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.
Agencija lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradnega natečaja  in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Agencija utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradnega natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradnega natečaja  ali določila veljavne zakonodaje.

13. ČLEN
AVTORSKE PRAVICE

Posamezni udeleženec, ki na spletni strani odda svojo šalo v skladu s temi Pravili, jamči, da je poslana šala njegovo avtorsko delo in na organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je oddal šalo.

Avtorske pravice se prenesejo, geografsko, časovno in vsebinsko neomejeno, in neomejeno ne glede na načine in tehnične rešitve uporabe, izrabe, predelave Avtorskega dela in sicer se to nanaša na pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja,  pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe in pravico distribuiranja, v katerikoli namen, prav tako pa se odpoveduje kakršnemukoli  dodatnemu nadomestilu ali premoženjski koristi.

Udeleženec je seznanjen, da bo Organizator oddane šale javno objavil na spletni strani Organizatorja stranici, socialnih kanalih Organizatorja i drugih oglaševalskih kanalih, ki jih upravlja Organizator.

14. ČLEN
PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S pošiljanjem nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je udeleženec imel v zvezi   z nagradnim natečajem in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z natečajem.

15. ČLEN
PREKINITEV NATEČAJA

Natečaj se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci in ostali zainteresirani bodo o prekinitvi natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

16. ČLEN
PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O SODELUJOČIH in VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; 

S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da sme Organizator, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke;  ime in priimek, , ki ju udeleženec ponudi z namenom javne objave rezultatov natečaja, uporabljati in objavljati v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu, tako ob objavi zmagovalcev, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z natečajem. Na zahtevo Organizatorja bo udeleženec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev natečaja Družba zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev izključno za izvedbo natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili.

Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v natečaj bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com.

Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec v skladu s temi Pravili. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizatorju obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizatorju osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, naj udeleženect Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizatorju posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Družbe, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeležencii smejo kadar koli zahtevati izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem natečaja do objave končnega izbora in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene natečaja, prenehajo sodelovati v natečaju.
Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev natečaja obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.
Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov na podlagi teh Pravil, ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani arena.jimmy-fantastic.com.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil natečaj.

Udeleženec, ki sodeluje v natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

17. ČLEN
DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je udeleženec izbran v natečaju. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, organizator nagrade ne bo podelil.

18. ČLEN
DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani Organizator ali Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

  • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
  • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Organizator ali Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

19. ČLEN
KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v natečaju.
Odločitev Organizatorju o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator natečaja si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator zainteresirane obvestil z objavo na spletni strani https://www.facebook.com/JimmyFantasticChocolate.

Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Agencija, udeleženci...), se strinjajo, da bodo spore iz tega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 22. 4. 2021